• atrandamekartu@gmail.com

PIRKIMO TAISYKLĖS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS


1.1. Pardavėjas – Rūta Mazilauskaitė, individualios veiklos kodas Nr. 1135445, kurios prekės ir paslaugos yra parduodamos svetainėje www.atrandamekartu.lt ir kuri yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje www.atrandamekartu.lt.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.atrandamekartu.lt svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje www.atrandamekartu.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.6. Svetainė – interneto svetainė www.atrandamekartu.lt.

1.7. Mokymų svetainė – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo įsigytus nuotolinius mokymus ir su mokymais susijusią informaciją ir atlieka mokymų ir kitų su mokymais susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.8. Mokymai – Paskaita, seminaras ar mokymų kursas, kurį įsigyja Pirkėjas ir kuris vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo
užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas prieš darydamas užsakymą pažymėdamas varnelę patvirtina, kad yra susipažinęs su Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis ir, kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu svetainėje susijusios sąlygos.

2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas nesutinka ir neįsipareigoja laikytis Taisyklių.
2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisyklės skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai-papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Mokymų svetainėje viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir Mokymų svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.


PIRKIMO-PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas mokymų svetainėje,  sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti LR teisės aktų.


PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir LR teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Prekių ir paslaugų kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele, mokėjimo pavedimu arba elektronine bankininkyste.
6.3. Užsakymas patvirtinamas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

 

PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai Mokymai Svetainėje ir visa jų medžiaga tampa prieinama Pirkėjui, Paslaugos teikėjo nurodytoje Paskyroje. Pirkėjas gavęs informacinį laišką, gali prisijungti nurodytoje svetainėje, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra prieinama Mokymų svetainėje ribotą laiką, kol Paslaugos teikėjas neištrina arba ji nėra panaikinama pasibaigus laikui. Mokymų galiojimo laiką nustato Pardavėjas.
7.2. Prisijungimo informaciją prie Mokymų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el. paštą.

 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.
9.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
9.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.
9.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis bei prisijungimai prie Mokymų svetainės.
9.4. Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad įsigytų mokymų turinys neatitiko skelbiamos informacijos. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad jo įsigytų mokymų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos mokymų apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.
9.5. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

 

ATSAKOMYBĖ
10.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Mokymų Svetaine. Autorinės mokymų medžiagos filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
10.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokymų Svetaine gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, kai tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

error: Turinys apsaugotas !!